Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przesłanie na adres katarzyna.szymanska@sitkrp.org.pl kompletu
dokumentów w plikach zamkniętych (format pdf) w terminie do dnia 22 lutego 2018 r. do godz. 16:00.

Zgłoszenie powinno obejmować:

1) pracę magisterską w wersji elektronicznej (w formacie pdf);
2) kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (w formacie pdf, wzór formularza stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu);
3) streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami), określające cel pracy, główne jej założenia
oraz ogólne wnioski (w formacie pdf). Streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy;
4) zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją
o terminie obrony pracy (w formacie pdf, wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu).

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

PATRONI HONOROWI KONKURSU

 

                          

 

     

 

PATRONI MEDIALNI