Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji  RP ogłasza I edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie transportu intermodalnego pod nazwą „Transport intermodalny – integracja przewozów światowych”. 

                 Konkurs ma na celu popularyzację transportu intermodalnego, jako jednego z priorytetów zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej. Może to w dalszej perspektywie podnieść jego rangę i zwiększyć grono osób specjalizujących się w tej dziedzinie. W I edycji Konkursu mogą brać udział prace magisterskie obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r.


 

 Tematyka prac konkursowych nie powinna wychodzić poza następujące zagadnienia:

1. Organizacja przewozów intermodalnych kolejowo-drogowych.
2. Organizacja przewozów intermodalnych lądowo-morskich.
3. Organizacja przewozów intermodalnych lotniczo-drogowych.
4. Zintegrowane jednostki ładunkowe stosowane w transporcie intermodalnym oraz środki ich
transportu.
5. Technologie przewozu i przeładunku w transporcie intermodalnym.
6. Organizacja i technologia prac w terminalach przeładunkowych.
7. Spedycja intermodalna.
8. Rozwój przewozów intermodalnych w Polsce, Europie i na świecie.


Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przesłanie na adres katarzyna.szymanska@sitkrp.org.pl kompletu
dokumentów w plikach zamkniętych (format pdf) w terminie do dnia 22 lutego 2018 r. do godz. 16:00.

Zgłoszenie powinno obejmować:

1) pracę magisterską w wersji elektronicznej (w formacie pdf);
2) kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (w formacie pdf, wzór formularza stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu);
3) streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami), określające cel pracy, główne jej założenia
oraz ogólne wnioski (w formacie pdf). Streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy;
4) zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją
o terminie obrony pracy (w formacie pdf, wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu).

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

PATRONI HONOROWI KONKURSU

 

                          

 

     

 

PATRONI MEDIALNI

 

     


 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela

Katarzyna Szymańska

e-mail: katarzyna.szymanska@sitkrp.org.pl

tel. 506 116 880,