Konferencja TRANSPORT INTERMODALNY – INTEGRACJA PRZEWOZÓW ŚWIATOWYCH, odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez:

*Ministra Infrastruktury – Pana Andrzeja Adamczyka

*Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Pana Marka Gróbarczyka

*Ministra Inwestycji i Rozwoju - Pana dr inż. Jerzego Kwiecińskiego

*Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego  – Pana Ignacego Górę

*Polskie Koleje Państwowe S.A. 

*Uniwersytet Szczeciński 

 

*organizatorzy wystąpili o objęcie Patronatem Honorowym 

 ----------------------------

EDYCJA I

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy było organizatorem konferencji TRANSPORT INTERMODALNY – INTEGRACJA PRZEWOZÓW ŚWIATOWYCH, która odbyła się w dniach 02-04 kwietnia 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO w Gdańsku.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez:

 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa – Pana Andrzeja Adamczyka

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Pana Marka Gróbarczyka

Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego  – Pana Ignacego Górę

Prezesa Rady Ministrów - Pan Mateusz Morawiecki

 

Celem wydarzenia było przedstawienie i omówienie możliwości rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce oraz kierunków rozwoju tego rodzaju przewozów i wyzwania przed nim stojące. Wpisuje się on w najważniejsze kierunki interwencji przewidziane w Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju a tym samym w cele i zadania polityki transportowej. Tematyka Konferencji objęła wsparcie rozbudowy sieci terminali intermodalnych, centrów logistycznych, integrację międzygałęziowych systemów transportowych oraz rewitalizację i modernizacją śródlądowych dróg wodnych w Polsce poprzez tworzenie warunków do wzmocnienia współpracy międzygałęziowej poszczególnych przewoźników.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji państwowej, a także eksperci ze świata biznesu i nauki.

22 marca konferencję otworzył, witając przybyłych uczestników, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Pan Waldemar Fabirkiewicz. W swoim wystąpieniu wstępnym podkreślił znaczenie i rolę transportu intermodalnego w Polsce zwracając uwagę na potrzebę jego promocji i wsparcia ze strony państwa. Następnie głos zabrali goście honorowi.

Pani Joanna Świderska – p.o. Dyrektora Departamentu Projektowego II z Centrum Unijnych Projektów Transportowych wskazała obszary dotychczasowego wsparcia podmiotów, które podjęły inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. Zwróciła uwagę na bariery ich efektywnego wykorzystania w poprzedniej perspektywie finansowania oraz planowane efekty ich alokacji. W ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych dostępna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla komponentu intermodalnego wynosi: 1 000 000 000,00 zł. Realizowane będą projekty budowy i przebudowy terminali intermodalnych w szczególności zlokalizowanych w sieci TEN-T wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym infrastrukturą dostępową) jak również z zakupem niezbędnych sprzętów oraz specjalistycznego taboru kolejowego dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości.

Pani Alicja Kozłowska - Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego w Urzędzie Transportu Kolejowego – odniosła się do rynku kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce oraz nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym w kontekście przewozów kolejowych na rynku transportu kolejowego. Wystąpienie gości honorowych zakończyła prezentacja partnera konferencji Grupy PKP Cargo S.A. przedstawiona przez Panią Anną Różalską - Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect.

Po części oficjalnej głos zabrał prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, który jako przewodniczący debaty transportowej przedstawił jej cele i założenia. W debacie uczestniczyli przedstawiciele świata nauki i biznesu w podziale na:

·  transport kolejowy: prof. dr hab. Juliusz Engelhardt -Uniwersytet Szczeciński oraz Włodzimierz Żmuda - Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

·  transport drogowy: dr inż. Marek Bauer - Politechnika Krakowska oraz Krzysztof Kondraciuk – Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad

·  transport morski i żegluga śródlądowa: dr inż. Krystian Pietrzak - Akademia Morska w Szczecinie oraz Piotr Frąckowiak – Kierownik Wydziału Kolei - Bałtycki Terminal Kontenerowy

·  transport lotniczy: dr Tomasz Dziedzic Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji oraz Maciej Wilk –  Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

· technologie IT w transporcie intermodalnym: mgr inż. Bartłomiej Ulatowski - Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu oraz Piotr Klimek – Dyrektor Handlowy OLTIS Polska

W trakcie debaty omówiono stan obecny każdej z gałęzi transportu w kontekście przewozów intermodalnych, potencjału rozwoju tych przewozów i współpracy międzygałęziowej.

Transport kolejowy

Rynek kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce charakteryzuje wzrost. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2015 r. udział przewozów intermodalnych  w rynku przewozów kolejowych mierzony masą ładunków osiągnął poziom 4,6%. Był wyższy o 0,4 pkt. proc. niż w 2014 r. W wykonanej pracy przewozy intermodalne stanowiły 7,3% (wzrost udziału w porównaniu z 2014 r. o 0,5 pkt. proc.). Wzrost przewozów intermodalnych w Polsce wskazuje, że ulga intermodalna (ulga 25% od opłaty za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej dla pociągów w całości złożonych z wagonów ładownych z jednostkami transportu intermodalnego i/lub wagonów próżnych przystosowanych do przewozu jednostek intermodalnych - taka zasada obowiązuje od 2014 roku) finansowana z budżetu państwa jest skutecznym narzędziem wspierania przewozów intermodalnych koleją. Duże znaczenie dla wsparcia rozwoju transportu intermodalnego mają również inwestycje w modernizację infrastruktury oraz rozbudowę i budowę nowych terminali przeładunkowych (w tym w portach morskich) oraz powstanie regionalnych centrów logistycznych w pobliżu dużych aglomeracji miejskich. Działania na rzecz likwidacji ograniczeń to modernizacja infrastruktury kolejowej, dążenie do zgodności technicznej m.in. poprzez wdrożenie wymagań interoperacyjności; poprawa warunków organizacji przewozów intermodalnych; dążenie do zapewnienia na kluczowych liniach dla transportu intermodalnego torów głównych dla składów całopociągowych o długości 700 -750 [m], bez konieczności dzielenia ich na części oraz unowocześnienie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w tym kontroli nacisku osiowego. Wyzwaniem są intensywne prace modernizacyjne na sieci kolejowej ograniczające przepustowość (niska śr. prędkość pociągów towarowych, częste spóźnienia), ograniczony dostęp do taboru (wagony do przewozu kontenerów) oraz niechęć środowiska operatorów i przewoźników intermodalnych do kooperowania, tworzenia aliansów i współdzielenia taboru, terminali i przepustowości.  

Transport drogowy

W 2016 roku GDDKiA oddała dwa istotne odcinki autostrad: A1 Stryków – Tuszyn oraz A4 Rzeszów – Jarosław. Przed terminem kontraktowym: S7 Miłomłyn – Ostróda północ oraz DK74 obwodnica Bełchatowa. Kolejne inwestycje to S8 Zambrów – Mężenin, S19 zachodnia obwodnica Lublina i DK15 obwodnica Brodnicy. GDDKiA podpisała 23 umowy (18 umów dla dróg klasy A i S o długości 235,4 km; 5 umów dla dróg klasy GP (obwodnice) o długości 30,5 km). W 2017 roku planowanych do oddania jest 31 odcinków o łącznej długości 396,2 km, w tym 312,4 km to drogi ekspresowe, 83,8 km to obwodnice. Na koniec 2017 roku sieć dróg szybkiego ruchu będzie wynosić już 3473,4 km. Na początku 2020 roku sieć dróg szybkiego ruchu powinna wynosić już 4285,6 km. Perspektywy transportu drogowego w Polsce to, oprócz uzupełnienia sieci autostrad i dróg ekspresowych, budowa obwodnic, rozwój transportu zbiorowego i „mieszanych” form transportu.   Transport morski i żegluga śródlądowa Transport morski, z uwagi na położenie Polski pomiędzy Skandynawią a Europą Południową pełni istotną funkcję w przewozach, w tym w przewozach intermodalnych. Porty morskie stoją przed wyzwaniem w zakresie przygotowania infrastruktury punktowej (do obsługi transportu intermodalnego). Port jest jedynie elementem łańcucha logistycznego. Dostępność portu morskiego uwarunkowana jest zarówno od strony morza, jak też od strony lądu. Konieczna jest współpraca portu z poszczególnymi gałęziami transportu w zakresie przewozów intermodalnych. W Polsce udział żeglugi śródlądowej w przewozach wszystkimi gałęziami transportu jest niewielki w porównaniu do innych Krajów Unii Europejskiej. Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 obejmują budowę i modernizację dróg wodnych o znaczeniu transportowym: Odrzańska Droga Wodna (E-30) – osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie w europejską sieć dróg wodnych; Droga wodna rzeki Wisły – uzyskanie znacznej poprawy warunków nawigacyjnych; Połączenie Odra-Wisła-Zalew Wiślany (E-70) i Wisła – Brześć (E-40) – rozbudowa międzynarodowych dróg wodnych oraz rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz  śródlądowych dróg wodnych.

Transport lotniczy

W transporcie lotniczym mamy najmniejszy udział przewozów towarowych ze wszystkich gałęzi transportu. Wg IATA w 2015 r. przychody cargo stanowiły zaledwie 7,4% wszystkich przychodów linii lotniczych. Całoroczne ogólnoświatowe przewozy air cargo są na poziomie ok. 52 mln t. (IATA, 2015) i tonażowo stanowią margines całej działalności transportowej (ok. 1%). Spadają też stawki frachtowe: w 2015 r. było to 1,8 USD/kg, w 2016 r. szacowano na 1,53 USD/kg, a w 2017 r. prognozuje się 1,48 USD. Oznacza to, że w 2015 r. stawki były o 61% niższe niż w 1995 r., a w 2017 r. spadek wyniesie 68%. Z drugiej strony wartość przewożonych towarów drogą lotniczą to ok. 5,6 bln USD, to stanowi 35% wartości globalnego handlu. Wybrane pozycje w imporcie do UE drogą lotniczą (wartość w EUR, udział w całym imporcie UE): wyroby elektroniki 240 mld; 46%; maszyny i części 200 mld; 36%; kamienie szlachetne i metale 130 mld; 77%; instrumenty precyzyjne 98 mld; 61% (Shepard B., Shingal A., Raj A., Value of Air cargo, 2016; IATA) Dla bardziej ścisłego wykorzystywania różnych gałęzi (optymalizacja procesu transportowego) warunkiem jest włączenie do obsługi przewozowej w znacznie szerszym zakresie transportu kolejowego i integracja pomiędzy transportem lotniczym i kolejowym (w przyszłości kolejami dużych prędkości). Praktyka ostatnich lat (także w Polsce) w wskazuje, że działania takie są podejmowane i przynoszą efekty (Warszawa, Kraków, Gdańsk). Specyfika transportu lotniczego i struktura przewozów lotniczych nie pozwalają na proste przełożenia rozwiązań stosowanych w innych gałęziach transportu. Jeśli uwzględnimy aspekty ochrony środowiska,  poprawę konkurencyjności lotnisk, poprawę ich przepustowości i poprawę wyników finansowych linii lotniczych wiele wskazuje na to, że drogą do tego jest postępująca integracja transportu lotniczego i kolejowego (przede wszystkim KDP), a także produkcja i efektywna dystrybucja multimodalnych pakietów usługowych. W przypadku air cargo to przede wszystkim dostosowanie parametrów bezpieczeństwa, terminowości, niezawodności przesyłki do standardów najmocniejszego ogniwa łańcucha transportowego. Powinno to oznaczać ścisłą integracją procesów i procedur spedycyjnych, logistycznych i transportowych dla ładunków specyficznych i wrażliwych

Technologie IT w transporcie intermodalnym

Transport intermodalny charakteryzuje się tym, że wymaga współpracy różnych partnerów: zarządców infrastruktury kolejowej, zarządców terminali intermodalnych, operatorów transportu intermodalnego i przewoźników. Olbrzymia ilość informacji do przetworzenia i przekazania wymaga systemowej integracji kilku systemów do jednego kompleksowego rozwiązania. Obecnie firmy korzystają z systemów informatycznych, istnieją mechanizmy umożliwiające elektroniczną wymianę danych, mają zastosowanie technologie OCR czy RFID, na coraz większą skale stosuje się urządzenia mobilne, ale dokumenty papierowe nadal muszą być w obiegu. Zastosowanie technologii mobilnych i EDI zwiększy optymalizację i automatyzację procesów transportowych a tym samym wpłynie pozytywnie na wydajność, obniżenie kosztów  oraz ograniczenie ilości błędów ludzkich. Kluczową role odgrywa powstania infrastruktury informatycznej w portach polskich. Zdecydowana większość dużych portów morskich Europy (i świata) posiada ''Port Community System'' czyli specjalną infrastrukturę informatyczną umożliwiającą integrację systemów poszczególnych podmiotów uczestniczących w przepływie towarów. Infrastruktura ta przyspiesza i znacznie ułatwia wszelkie procedury i procesy związane z transportem, eksportem i importem ładunków oraz podnosi konkurencyjność portów na globalnym rynku usług przewozowych oraz aktywnie przyczynia się do wzrostu przeładunków.

W drugim dniu konferencji – 23 marca – swoje prezentacje przedstawili wybitni przedstawiciele świata biznesu i nauki. Pan Przemysław Żukowski z  Departamentu Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ w prezentacji pt.: „Propozycja rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce ” omówił cel i priorytety założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030. W Polsce udział żeglugi śródlądowej w przewozach wszystkimi gałęziami transportu jest niewielki w porównaniu do innych Krajów Unii Europejskiej. Aktualne działania MGMiŻŚ obejmują: akt ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym AGN podpisany 6 marca 2017 r. przez Prezydenta Andrzeja Dudę; projekt „Rozwój sektora żeglugi śródlądowej”, który został ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; powołanie Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach (administracja-biznes-armatorzy); współpracę przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Odrzańskiej Drodze Wodnej; przygotowanie studium wykonalności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej; współpracę z administracją wodną na rzecz modernizacji Kanału Gliwickiego.

Kolejny prelegent - prof. dr hab. Leszek Mindur z Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przedstawił transport Intermodalny w wybranych krajach Europy zachodniej w latach 1995 – 2015. W Europie średnia udziału transportu kolejowego w transporcie kolejowym oscyluje w granicach 20%, w Niemczech prawie 30%, Wielkiej Brytanii około 30%, Szwajcarii powyżej 35%, Hiszpanii powyżej 45 %, Włoszech prawie 50  a w Norwegii prawie 60%.

Pan dr Ernest Czermański reprezentujący Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego w swoim wystąpieniu „Globalne uwarunkowania rozwoju żeglugi kontenerowej” wskazał na tendencje w kontynuacji koncentracji kapitałowej i/lub organizacyjnej w tym sektorze (coraz więcej rynku w rękach coraz mniejszej liczby aliansów; wzrost wydajności statków, linii i armatorów; koncentrację ładunków w terminalach hubowych; rozwój sieci dowozowych o znaczeniu regionalnym oraz dalsze zwiększania zakresu działalności armatorów na zapleczu portów morskich, głównie w zakresie serwisów kolejowych. W obszarze przewozów intermodalnych tendencje te wpływają na rosnący wolumen kontenerów w relacjach porty - zaplecze polskie oraz relacjach tranzytowych, malejącą elastyczność strony podażowej w zakresie morskiej obsługi kontenerowej, koncentrację wolumenu kontenerów w DCT, rosnącą presję na coraz większą wydajność obsługi portowej i zapleczowej. Kolejne dwa wystąpienia poruszały zagadnienia przewozów kontenerowych z Chin.

Pani Anna Różalska z PKP Cargo Connect Sp. z o.o. wskazała na globalną szansę dla operatorów kolejowych zarówno w Chinach jak i w Europie jaką jest Nowy Jedwabny Szlak. Projekt ten pokonuje wcześniej istniejące bariery w transporcie. Znaczącą rolę odgrywa tu kolej transsyberyjska, która jest najkrótszą trasą w Nowym Jedwabnym Szlaku (10.000 km), o nieustannie ulepszanych parametrach technicznych transportu i zoptymalizowanych operacjach granicznych.

Dr hab. Dariusz Milewski prof. US z Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedry Systemów i Polityki Transportowej oraz dr inż. Bogusz Wiśnicki z Akademii Morskiej w Szczecinie Wydziału Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytutu Inżynierii Transportu w swoim wystąpieniu pt. „Problem wyboru gałęzi i technologii transportu w obsłudze globalnego obrotu towarowego na przykładzie połączeń UE – Chiny” zaprezentowali możliwości rozwoju transportu w relacji UE-Chiny z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na rozwój technologii intermodalnych. Prelegenci stwierdzili, że analizy ekonomiczne wskazują istotne zależność wartości ładunku na wybór środka transportu. W całkowitych kosztach logistycznych najważniejszy udział mają koszty transportu i koszty utraconej sprzedaży. Te ostatnie wynikają z ryzyka wyczerpania zapasu w wyniku nieprawidłowości w łańcuchu zaopatrzenia. Im większa niepewność dostaw i wartość ładunku tym większe są dodatkowe koszty utraconych potencjalnych przychodów. Wyniki różnią się w zależności od tego czy uwzględniane są koszty zewnętrzne. Rachunek z kosztami zewnętrznymi bardzo obciąża transport lotniczy. Analizy pokazały efektywność ekonomiczną dostaw transportem kolejowym. Pokazany przez prelegentów model kalkulacyjny pozwala na bieżące monitorowanie kosztów logistycznych i podejmowanie decyzji dotyczących wyboru środka transportu w sposób bardziej elastyczny.

Pan prof. dr hab. Juliusz Engelhardt z Uniwersytetu Szczecińskiego omówił „Rozwój kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w latach 2010 – 2015 r.” Podkreślił, że dla zachowania trendu rozwojowego kolejowego transportu intermodalnego należy kontynuować politykę wsparcia finansowego w sposób zadeklarowany w „Strategii rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”. Wskazał również na utrzymanie dedykowanych stawek dostępu do infrastruktury dla pociągów intermodalnych – ulga od opłaty podstawowej oraz dofinansowanie działalności tych operatorów przewozów intermodalnych lub gestorów ładunków, którzy nadają do przewozu wymienne nadwozia samochodowe, naczepy i przyczepy. W kwestii współpracy z innymi gałęziami transportu zaznaczył, że rynek przewozów intermodalnych jest konkurencyjny, trudny i nisko-marżowy. Na takim rynku kolej musi ściśle współpracować z pozostałymi ogniwami całego łańcucha intermodalnego, tj. z przewoźnikami drogowymi, operatorami terminali i spedytorami. Kolej powinna także działać na rzecz tworzenia kolejowo - morskich łańcuchów intermodalnych z wykorzystaniem żeglugi promowej (autostrady morskie).

W prezentacji pt.: „Rola i zadania jednostek w procesie oceny interoperacyjności”  przedstawionej przez Pana Krzysztofa Warmińskiego z Transportowego Dozoru Technicznego omówiono jednostki i podmioty, które dokonują oceny i dopuszczają te obszary, gdzie są realizowane przewozy intermodalne.

Kolejny prelegent – Pani Alicja Kozłowska - Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego - Urząd Transportu Kolejowego w wystąpieniu pt.: Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym a rozwój przewozów na rynku transportu intermodalnego" przedstawiła najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy oraz omówiła kluczowe kwestie istotne dla przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Zwróciła uwagę na użytkowników bocznic jako szczególny przypadek  zarządców infrastruktury.

Duże zainteresowanie wywołała prezentacja pana Andrzeja Kobuszewskiego z Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – „Ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu”. W wystąpieniu omówiono zagadnienia multimodalności w Dyrektywie ITS i rozporządzeniach delegowanych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu) oraz projekty wdrożeniowe w GDDKiA wiązane z tym obszarem (Krajowy Punkt Dostępowy- KPD oraz KPD1).

Dr Mirosław Antonowicz – Akademia Leona Koźmińskiego oraz Pan Maciej Brzozowski – Port Hamburg - przedstawili model partnerstwa w transportowym łańcuchu intermodalnym „Partnerstwo kolei i portu jako instrument rozwoju intermodalnego”. Partnerstwo w transporcie intermodalnym to strategiczny alians w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i wyjątkowych celów poprzez poświęcanie uwagi na krytyczne czynniki sukcesu, takie jak zaangażowanie organizacyjne, koordynacja, przywództwo, zaufanie, komunikacja, techniki rozwiązywania konfliktów i zasoby. Na przykładzie Portu Hamburg omówiono projekt „smartPort”, system IT wspierający zarzadzanie procesami „transPORT rail” oraz możliwości optymalizacji strumieni ładunków i ruchu.

Prof. dr hab. inż. Maciej Mindur z Politechniki Lubelskiej omówił uwarunkowania i perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce wskazując na znaczący potencjał rozwojowy przewozów intermodalnych oraz mocy przeładunkowych terminali co wpływa na zmniejszenie poziomu ponoszonych przez społeczeństwo polskie kosztów generowanych przez transport. Do rozwoju transportu intermodalnego w Polsce przyczynił się m.in. dynamiczny wzrost przeładunku kontenerów w portach polskich (2010r 1 055 tyś TEU, 2016 2 031 tyś TEU), rozwój sektorów gospodarki związanych z dużymi potokami ładunków (branża motoryzacyjna, meblarska, AGD, chemiczna), budowa w oparciu o środki UE sieci terminali intermodalnych w głębi kraju oraz niestabilny rynek przewozów drogowych.

Konferencję zakończył Pan mgr inż. Robert Kruk z Instytutu Kolejnictwa przedstawiając zagadnienie: „Terminale intermodalne w regionie łódzkim – stan obecny i potencjał rozwojowy”. Prelegent wskazał na ciągi transportowe do przewozu ładunków (C-E20, C-E65, C-E65/1, Międzynarodowe korytarze towarowe RFC5 Bałtyk – Adriatyk i RFC8 Morze Północne – Morze Bałtyckie) oraz terminale intermodalne (Spedkont, PCC Intermodal, Loconi Intermodal, Erontrans). Przyszłość tego regionu związana jest z rozwojem przewozów krajowych i międzynarodowych w oparciu o połączenia na Daleki Wschód (tzw. Nowy Szlak Jedwabny), do krajów Europy Zachodniej (punkty przeładunkowe w Niemczech, Holandii, Belgii) oraz z portami w Trójmieście i zespołem portów Szczecin-Świnoujście. Potencjał rozwoju przewozów intermodalnych w województwie łódzkim to także budowa centrów logistycznych w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE), tereny inwestycyjne w okolicach Strykowa oraz terminal intermodalny w Zduńskiej Woli Karsznicach.

 

Osoby do kontaktu:

Hanna Szary tel. (22) 827 02 59, kom. 506 116 966, e-mail: hanna.szary@sitkrp.org.pl

Martyna Lis kom. 505 912 463, e-mail: martyna.lis@sitkrp.org.pl